2016 AĞUSTOS AYI VERGİ TAKVİMİ

1 Ağustos 2016
• 2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

9 Ağustos 2016
• 16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Noterlerce Ya pılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname nin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Ağustos 2016
• 16-31 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Do ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Ağustos 2016
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Hazi ran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Hazi ran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Mu ameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

17 Ağustos 2016
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Hazi ran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2016 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Hazi ran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

22 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda
Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergi sinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Ver gisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifat ların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürek li Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergi sinin Beyanı
• 1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Ağustos 2016
• 1-15 Ağustos 2016 Dönemine Ait Petrol ve Do ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Ağustos 2016
• Temmuz 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifat ların Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi nin Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürek li Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ağustos 2016
• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımla rına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satış larına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Temmuz 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi