Denetim Hizmetleri

Amacımız, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden, orta ve küçük ölçekli dinamik şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede en yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunmak ve müşterilerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktır.
Bu çerçevede sunduğumuz hizmetler özetle aşağıdaki gibidir:

 1.  Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin UFRS’ye uyumlu TFRS standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi.
 2.  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi.
 3.  Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi diğer şirketlerin ve hisselerini halka arz etmeyi planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Standartlarına göre hazırlanmış mali tablolarının denetimi.
 4.  Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin finansal tablolarının denetimi.
 5.  ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi.
 6.  Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu standartlarına ve mevzuatına göre hazırlanmış finansal kuruluşların finansal tablolarının denetimi.
 7.  Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanması ve raporlanması.
 8.  Tahvil veya başka bir finansal araç ihracında bulunan kuruluşların finansal tablolarının denetimi.
 9.  Yabancı şirketlerin yerel iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurtdışında yerleşik hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi.
 10.  İç kontrol denetimleri.
 11. Banka ve diğer benzeri finansal kuruluşların talepleri doğrultusunda yürütülen uygunluk denetimleri.

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin etkisiyle, gelişmiş ülkelerin birçoğunun ticari hayatını düzenleyen yasalarında önemli değişiklikler yapılmıştır. İşletmelerde kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesini amaçlayan bu değişiklikler, ülkemizde de benimsenerek Türk Ticaret Kanunu yenilenmiştir.

Kurumsal yönetimin temeli, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk ve dürüstlük ilkelerinden oluşmaktadır. İşletme muhasebesinden alınan doğru ve güvenilir bilgilerle işletmenin yönetimine yön verilmesi, modern işletme yönetiminin bir gereğidir. İşletme muhasebesi tarafından üretilen bilgiler, sadece yöneticileri değil işletme çalışanlarını, işletmeye para yatıran yatırımcıları, kredi veren kuruluşları, işletme ile iş yapan üçüncü kişileri ve kamuyu ilgilendirmektedir. Küreselleşen dünya ekonomisi, işletmeler arasında yeterli ve güvenilir finansal bilgi akışının önemini bir kat daha artırmıştır. Bu durum muhasebe ve denetim uygulamalarının Uluslararası Kabul Görmüş belli standartlara dayanılarak hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Dünyanın gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerinde kabul gören Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ile uyumlu mali tabloların Uluslararası Denetim Standartları (ISA) çerçevesinde denetlenmesi, konsolide edilmesi, analize tabi tutulması ve gözden geçirilmesi benimsenmiştir. Ülkemizde de bu standartlar kabul edilmiş ve bu konuda faaliyet gösterecek olan bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve gözetimi görevi Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na (KGK) verilmiştir.

Şirketimiz Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından BDK/2014/051 sicil numarası ile KAYİK Dahil Bağımsız Denetim yapma konusunda,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.04.2015 tarih 9/404 sayılı toplantısında alınan kararı gereğince, Seri: X, No:22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” çerçevesinde bağımsız denetim hizmeti verme konusunda yetkilendirilmiştir.

Bağımsız denetimin amacı; şirket yönetimi, şirket ortakları ve üçüncü şahıslar (potansiyel yatırımcılar, bankalar, özel finans kuruluşları ve kamu idaresi) gibi mali tablo kullanıcılarının, tarafsız, doğru, güvenilir ve uluslararası kabul görmüş raporlama standartlarında bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır.

Şirketimiz, kurulduğu günden beri bağımsız denetime tabi olan şirketlere kaliteli, güvenilir ve zamanında sonuç verecek denetim hizmetlerinin yanı sıra, ilk defa bağımsız denetimle tanışacak olan işletmelerin muhasebe kadrolarının eğitimleri ve denetime hazır muhasebe sistemlerinin yapılandırılması hizmetlerini de başarıyla sunmaktadır.

Print-Audit-Meeting